Coördinator Europese co-financiering Natuur & Bos

Als coördinator Europese co-financiering werk je aan een beleid met betrekking tot Europese cofinancieringsprojecten en het opnemen van een overkoepelende coördinatierol met als doel de realisatie van de afgesproken doelstellingen te garanderen en het beleid van de entiteit Natuur en Bos te realiseren. Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 

 • Analyse en aangeven oplossingsrichting
 • Programmadefinitie Europese cofinanciering
 • Programmaopvolging
 • Leidinggeven
 • Rapporteren
 • Communicatie & Contacten
 • Project & Kennisoverdracht

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

2) Je hebt minimaal 3 jaar professionele ervaring in projectmatig werken Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring. Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Stacey Van den Abbeele, projectteam [at] searchselection [dot] com (projectteam [at] searchselection [dot] com )en 02 759 22 10). 

3) Bijkomende voorwaarden en verwachtingen: Bereid zijn om indien nodig een opleiding projectmanagement te volgen

COMPETENTIES

Technische competenties

 • Basiskennis van methodieken m.b.t. project- en programmamanagement 
 • Basiskennis ecologie en de wetgeving mbt natuurbeleid 
 • Basiskennis natuurinrichtingen en kosten 
 • Basiskennis van natuurstreefbeelden 
 • Basiskennis van het Europese en Vlaamse natuurbeleid 
 • Kennis van LIFE procedures en afspraken 
 • Kunnen toepassen van belanghebbendenmanagement in een overheidscontext 
 • Kunnen gebruiken van courante kantoorsoftware, basiskennis van rapporteringsystemen (GIS) 

Pluspunten 

 • Affiniteit met natuur(beleid) en het natuurlandschap 
 • Ervaring met het schrijven en coördineren 

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2) 
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2) 
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2) 
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 • Resultaatgericht: Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen (niveau 2) 
 • Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1) 
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 • Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2) 

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur. 
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. 
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met jouwde privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
 • Wij bieden jou ruime mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. 
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies. 
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pensioenpijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3268.73 euro (brutomaandsalaris, bij 0 jaar ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode. 
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen 
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert. 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 22 augustus 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.  Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB @vlaanderen.be of telefonisch op T 0471 99 93 58. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB @vlaanderen.be

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be 

Meer informatie nodig? Bekijk de bijlage voor een volledig overzicht van deze vacature.

Delen via