Deskundige Communicatie voor Life Dunias-project bij Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert. 

Ben jij een communicatieve duizendpoot? Ben je steeds mee met de laatste trends in communicatie? Heb je interesse in natuur? Krijg je energie van verhalen te vertellen? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Als deskundige communicatie ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het communicatieplan voor het Europese LIFE-project ‘Dunias’. Dit LIFE-project focust zich op het herstellen van belangrijke duinhabitats door het bestrijden van invasieve exotische struiken langsheen de volledige Vlaamse kust. Deze struiken kunnen zeer snel uitbreiden. Het is belangrijk deze uitbreiding een halt toe te roepen om een verder verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Tijdens het project zullen onder meer exoten verwijderd worden, maar zullen daarnaast ook heel wat communicatie- en sensibilisatieacties plaatsvinden om deze acties te duiden aan het brede publiek. 

Je zal persberichten voorbereiden en verspreiden, persconferenties organiseren, sociale mediakanalen beheren en zo veel meer! Zo zal je ook meewerken aan sensibiliseringsacties naar enerzijds privébedrijven en anderzijds scholen en gemeenten. In jouw functie werk je nauw samen met de projectleider van het LIFE Dunias-project en de entiteit Pers & Communicatie van Natuur en Bos. Je zal ook samenwerken met externe communicatiebureaus voor de opmaak van een campagne film, tentoonstelling, folders, logo, infoborden, ed. 

Tijdens dit project willen we op verschillende manieren communiceren en sensibiliseren, als deskundige communicatie zal je kunnen gebruik maken van nieuwe communicatiemethodes en -kanalen. 

Takenpakket

Diverse communicatieactiviteiten (communicatieprocessen en niet-complexe projecten) voorbereiden en uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren zodat de doelstellingen van het LIFE Dunias-project kunnen bereikt worden. 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 

 • Voorbereiding: De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.
 • Uitvoeren: Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit, van het Agentschap en van partners. Context: Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en wetgeving.
 • Rapporteren: Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Beheer van materiaal en/of gegevens: Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of inventariseren en analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 • Informeren: Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan. Context: Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.
 • Kennis m.b.t. het vakgebied: Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
 • Dienstverlening uitbouwen: Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. Context: in overleg en in samenwerking met het lijnmanagement.
 • Projectdeelname: Leiden of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Context: m.b.t. het eigen functionele domein.

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 

1) Je hebt een bachelordiploma in communciatie
OF
Je hebt een bachelordiploma of ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: 
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 
- Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma of vereiste relevante werkervaring. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen [dot] dauwe [at] vlaanderen [dot] be en 0471 99 93 58). 

COMPETENTIES

Technische competenties

 • Je hebt kennis van communicatietechnieken en -methodieken.
 • Je weet hoe je verschillende communicatiemiddelen -en kanalen kan inzetten voor een optimaal resultaat.
 • Je hebt goede administratief-organisatorische vaardigheden.

Pluspunten

 • Je hebt ervaring met het uitschrijven van een bestek. 

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1) 
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur. Het gaat om een tijdelijk project met een tewerkstelling van 80% (vanaf februari 2022 tem september 2026). 
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. 
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies. 
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2468.36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
 • Ruime mogelijkheid voor Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW). 
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 2 januari 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma). 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 

Reinhardt Strubbe 
Projectleider Dunias 
reinhardt [dot] strubbe [at] vlaanderen [dot] be 
0492 23 17 68 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: 

Irjen Dauwe 
Selectieverantwoordelijke ANB 
Irjen [dot] dauwe [at] vlaanderen [dot] be 
0471 99 93 58 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

 

Delen via