Patrimoniumbeheerder bij Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

De Vlaamse kustduinen vormen een qua landschappen en biodiversiteit uitzonderlijk gevarieerd natuurlijk milieu met heel wat bijzondere en (Europees) beschermde dieren en planten. Helaas staan deze soorten sterk onder druk door factoren zoals invasieve exotische planten. Deze planten (zoals bijvoorbeeld de rimpelroos en mahonie) komen langsheen de hele Vlaamse kuststrook voor en verdringen er de lokale duinnatuur. 

Via het Europees gecofinancierde project LIFE DUNIAS (DUNes restoration by tackling Invasive Alien Species) zullen deze invasieve exotische woekerplanten uit de duinen verwijderd worden, waarna de oorspronkelijke topnatuur zich weer volledig zal kunnen herstellen. 

Vaak woekeren exotische planten op privé percelen grenzend aan duinreservaten. Daarom wil Natuur en Bos tijdens het project deze percelen aankopen zodat de aanwezige exoten daar ook op kunnen bestreden worden. 

Hiervoor zijn we op zoek naar een gedreven iemand die deze gronden wil verwerven voor de Vlaamse overheid, zodat Natuur en Bos ze een geschikt beheer kan geven. 

Klinkt dat interessant? Solliciteer dan op onderstaande vacature en draag rechtstreeks bij tot het waarborgen van deze unieke natuur. 

In deze functie zal je initiatieven nemen in lijn met de aankoopstrategie en je zal zelfstandig projecten rond het patrimoniumbeheer opstarten, opvolgen en uitvoeren. Je zal instaan voor de verwerving van minimum 45ha gronden in de kustregio. Je zal het hele aankoopproces moeten doorlopen, zowel de administratieve taken als de onderhandelingen met de eigenaar. Daarnaast zal je het raamcontract voor de aankoop van duingronden onderhouden en opvolgen. Het beheersen van het Frans is een pluspunt voor deze functie om gemakkelijk in communicatie te gaan met Frans sprekende landeigenaren. 

Takenpakket

In deze functie zal je initiatieven nemen in lijn met de aankoopstrategie en je zal zelfstandig projecten rond het patrimoniumbeheer opstarten, opvolgen en uitvoeren. 

 • Gegevensverzameling: Verzamelen, vervolledigen en administratief verwerken van gegevens met als doel dossiers en bestanden met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben.
 • Controle van gegevens: Verifiëren en controleren van documenten en gegevens met als doel te verzekeren dat vormvereisten, procedures en regelgeving gerespecteerd worden.
 • Verwerken van gegevens en behandeling van patrimoniumdossiers: Uitvoeren van de voorziene stappen binnen het dossier en bewerken van gegevens met als doel via een tijdige en correcte behandeling een goede dienstverlening te verzekeren.
 • Informatie-uitwisseling: Informatie uitwisselen en diverse vragen beantwoorden met als doel klanten en andere betrokkenen correct te informeren.
 • Werkrelaties: Werkrelaties onderhouden met betrekking tot patrimoniumdossiers met als doel door een goede samenwerking een efficiënt verloop van het proces te garanderen.

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

2) Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen [dot] dauwe [at] msn [dot] com en 0471 99 93 58). 

COMPETENTIES

Technische competenties

Je hebt kennis van:

  • Ruimtelijke ordening 
  • Natuur en bos beleid 
  • Onroerend goed 
  • Recht van voorkoop 
  • Aankoopstrategie 

Je kan procedures, regelgeving en systemen die eigen zijn aan de functie toepassen. 

Pluspunten

 • Je kan werken met GIS (PC programma). 

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 1) 
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1) 
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten; 
 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur. Het gaat om een tijdelijk project met een tewerkstelling van 80% (vanaf februari 2022 tem september 2026). 
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. 
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies. 
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2468.36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 
 • Ruime mogelijkheid bij Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) 
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 2 januari via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend samen met en kopie van de documenten en attesten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 

Jean-Louis Herrier 
Projectleider gebiedsgerichte werking 
Jeanlouis [dot] herrier [at] vlaanderen [dot] be 
0479 89 01 02 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: 

Irjen Dauwe 
Selectieverantwoordelijke ANB 
Irjen [dot] dauwe [at] vlaanderen [dot] be 
0471 99 93 58 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

Delen via