Themaspecialist overheidsopdrachten LIFE-Dunias project bij Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert. 

Hou je van projectmatig werken? Heb je een technische feeling? Werk je nauwgezet en schrikt administratief werk je niet af? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Als themabeheerder overheidsopdrachten sta je in voor het ontwerpen en uitvoeren van aanbestedingen zowel administratief, financieel als op het terrein, en zal je collega's en partners adviseren. Dit alles met als doel ervoor te zorgen dat opdrachten efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen, zodat procedures, wet- en regelgeving en technische specificaties gerespecteerd worden en dat de Natuur en Bos-organisatiedoelen in de diverse domeinen gerealiseerd worden. 

Jouw takenpakket bestaat onder meer uit: 

 • in samenwerking met de projectleider de bestrijding organiseren van invasieve exotische landplanten in onze kusthabitats. 
 • de beheersmaatregelen m.b.t. invasieve exoten in technische acties op het terrein vertalen 
 • de meest gepaste bestrijdingsmethoden (‘best practices’) en hun nazorg bepalen door de organisatie van voorafgaande studies en proeven, opmetingen of voorbereidende vergaderingen met de interne klant, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instellingen 
 • uitvoeren van de nodige marktverkenningen, kostenramingen en aftoetsen van de technische mogelijkheden met de stakeholders 
 • opmaken van de technische specificaties van de aanbesteding 
 • voorzien van alle nodige wettelijke vergunningen, toelatingen en afwijkingen voor de aard van deze werken 
 • opmaken en analyseren van relevant cartografisch materiaal in ArcGis of soortgelijke programma’s 
 • analyse van de offertes, gunnen van de opdracht en de verdere administratieve afhandeling van de overheidsopdracht 
 • controle houden op het beschikbaar budget en uitvoeren van de financiële verrichtingen 
 • toezicht houden op de werven en aansturen van de uitvoerende aannemers door middel van werfvergaderingen en werfverslagen 
 • fungeren als contactpersoon voor alle projectpartners tijdens de uitvoering 
 • rapportage van problemen aan de projectcoördinator 
 • bespreken van de voortgang van de opdracht met de coördinator en projectpartners 
 • begeleiding van de coördinator en de teamleider van Natuurpunt Beheer, bij de planning van de werkzaamheden van hun deel van de opdracht binnen het Dunias-project 
 • assistentie verlenen bij enkele communicatieacties en de organisatie van 2 meerdaagse expertenworkshops over exoten 
 • nacalculatie en evaluatie van de uitvoering en implementeren van de ervaringen in de volgende opdrachten 
 • opleidingen en activiteiten bijwonen om bijkomende kennis over het thema of voeling met de sector en de markt te verwerven 

De standplaats is Brugge of Gent, afhankelijk van jouw woonplaats. Het werkingsgebied bevindt zich aan de kust waardoor regelmatige verplaatsingen naar de kust noodzakelijk zullen zijn. 

Takenpakket

Vanuit de eigen specialisatie, diverse projecten inzake natuur- en bos beheren door middel van 

- Het ontwerpen en uitvoeren van aanbestedingen zowel administratief, financieel als op het terrein, en 

- het ter zake adviseren van collega's en partners met als doel ervoor te zorgen dat opdrachten efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen, dat procedures, wet- en regelgeving en technische specificaties gerespecteerd worden en dat de Natuur en Bos-organisatiedoelen in de diverse domeinen gerealiseerd worden. 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 

 • Voorbereiding: De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.
 • Uitvoeren: Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit, van het Agentschap en van partners. Context: Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en wetgeving.
 • Rapporteren: Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Beheer van materiaal en/of gegevens: Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of inventariseren en analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 • Informeren: Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan. Context: Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.
 • Kennis m.b.t. het vakgebied: Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
 • Controle: Opvolging en controle van de uitvoering en eventueel bijsturen met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit en tijdigheid te garanderen OF wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken.
 • Optimalisatie van de werking/beleid: Evalueren van de verrichte werkzaamheden met als doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst. Context: nauwe samenwerking met alle betrokkenen (aannemers, klant, ...).

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

2) Je hebt een affiniteit met of basiskennis van natuurbeheertechnieken en/of bouwtechnische technieken en/of de toepassing van ecologie.

3) Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring. Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Stacey Van den Abbeele, projectteam [at] searchselection [dot] be - 02/759 22 10).

COMPETENTIES

Technische competenties

 • Kennis in toepassing van ecologie en/of natuurbeheertechnieken en/of bouwtechnische technieken
 • PC vaardigheden: Windows OS, Microsoft office (Word, Excel, Teams, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint)

Pluspunten

 • Kennis van duinecosystemen en geassocieerde exoten
 • Kennis van GIS • Kennis van technische bestekken
 • Kennis van de gebruikte machines binnen natuur- en bosbeheer
 • Kennis van overheidsopdrachten: kennen, begrijpen en kunnen toepassen van de wetgeving op overheidsopdrachten (koninklijke besluiten, omzendbrieven, …)
 • Kennen, begrijpen en kunnen toepassen van diverse regelgeving om de overheidsopdrachten conform de geldende regelgeving uit te kunnen voeren (bv Vlarem, decreet omgevingsvergunning e.a..)

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur. Het gaat om een tijdelijk project met een tewerkstelling van 80% (vanaf februari 2022 tem september 2026). 
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. 
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
 • We bieden jou ruime mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. 
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies. 
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pensioenpijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.419,99 euro (brutomaandsalaris bij 0 jaar ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
 • Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode. 
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen 
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 2 januari via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend samen met en kopie van de documenten en attesten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet. 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 

Reinhardt Strubbe 
Projectleider Dunias 
reinhardt [dot] strubbe [at] vlaanderen [dot] be 
0492 23 17 68 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: 

Stacey Van den Abbeele 
Selectieverantwoordelijke 
projectteam [at] searchselection [dot] com 
02/759.22.10 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

Delen via